– Lokal Meny –

Projektgruppen

Arbetssätt

Projektet arbetar utifrån ett Resultatbaserat arbetssätt. Vi utgår från de önskade långsiktiga effekterna när mål, resultat och aktiviteter planeras. För att uppnå förväntade effekter finns det behov av att projektet kan uppvisa konkreta resultat och en positiv trend under hela projektperioden.

Projektet genomför aktiviteter med syftet som grund, mot mål och delmål, för förväntade utvecklingar i relevanta samarbeten.

Under projektets senare del ska dessa aktiviteter resultera i ett antal metoder för vidare förankring och eventuell överlämning till andra områden eller andra projekt.

Projektledning

Projektledare

Malin leder projektet utifrån de i ansökan planerade aktiviteterna samt följer upp, rapportera utfallet av dessa, koordinerar arbetsinsatser i Projektorganisationen och styr det operativa arbetet på övergripande nivå.

 

Övergripande och strategisk styrning av projektet grundar i en etablerad Styrgrupp. En viktig funktion för gruppen är att säkerställa god förankring för projektet i de deltagande organisationerna.

Ledamöter
Berit Mattsson – Västra Götalands regionen
Lena Björqvist – Länsstyrelsen
Jill Axelsson Pabst – Turistrådet Västsverige
Marcus Nyström – Lokalproducerat i Väst

….Som ledare vill jag uppmuntra till kreativitet och möta min grupps goda idéer och driv, med en strukturerad grund kan vi vara flexibla med gemensam handlingskraft!

”Flexibilitet kräver Struktur”

Koordinator

Koordinatorns främsta uppgift är att göra restaurangen framgångsrik i sin egen förändringsprocess.
Koordinatorn hjälper och stöttar restaurangen att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling.
Det viktigaste för att en person ska utvecklas är att hon/han ökar sin kunskap och medvetenhet samt agerar på nya sätt.

Koordinatorn har ett jag- stärkande förhållningssätt till sin restaurang och coachningen utgår från att restaurangen både kan och vill ta ansvar för sina val och handlingar.
Koordinatorn har ett genuint intresse av att möta, och att se individer växa och utvecklas.
Koordinatorn är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential.

Koordinatorn ger konkreta råd inom koordinatorns kompetensområden. Om kompetensen inte finns hänvisar vidare till specialist internt i projektgruppen eller externt.

Charlotte är även Fotograf & social media expert

Kommunikation

En kommunikationsplan som anger hur och genom vilka kanaler olika typer av information ska spridas är en nyckelaktivitet i projektet för att nå ut med det arbete som projektet genomför. Kommunikation är av sådan vikt att alla i projektet ska vara medvetna och uppdaterade om kommunikationsplanen.

Extern kommunikation och resultatdelning är en aktivitet i projektet för att uppnå både mål och delmål, men framförallt för att uppnå de förväntade effekterna. Att sprida information om projektet är avgörande för att de målsättningar projektet har ska lyckas.

Kommunikatörens arbete är i första hand att skapa en nyfikenhet och ett intresse bland intressenter att följa projektets utveckling. Metod för det arbetet är spridning inom nätverk och sociala medier.

Målgruppen för informationen är intressenter i såväl tjänstemansled som allmänheten.

Syftet med kommunikatörens arbete är att stimulera ett intresse för lokalproducerat på menyn och öka intresset för lokal matkultur på restaurang.

Målet är att öka antalet restaurangbesök både bland boende och besökare.

Ett coachande perspektiv

Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper till att plocka fram vad som är viktigt, hjälper individer att sätta mål att hitta sina bästa sätt att nå dessa mål. Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva. Coaching är motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande. Genom coachingen fördjupar individen/gruppen sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet – utnyttjar till sist hela sin personliga potential. Inom oss alla finns en längtan att nå dit.
Människor är kreativa med vilja att ta ansvar för sina egna handlingar. Det är just detta som vår relation med restaurangerna utgår från. Grundtanken är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi bör göra för att lyckas med det vi önskar.
Det som dock skiljer en utpräglad coach från en koordinators roll i Lokal Meny är att en stor del av rådgivningen bygger på att koordinatorn även förmedlar expertråd inom sina specifika kompetensområden.