– Lokal Meny –

Projektgruppen

Arbetssätt

Projektet arbetar utifrån ett Resultatbaserat arbetssätt. Vi utgår från de önskade långsiktiga effekterna när mål, resultat och aktiviteter planeras. För att uppnå förväntade effekter finns det behov av att projektet kan uppvisa konkreta resultat och en positiv trend under hela projektperioden. Vi genomför aktiviteter med syftet som grund, mot mål och delmål, för förväntad utveckling i relevanta samarbeten.

Under projektets senare del ska dessa aktiviteter resultera i ett antal metoder för vidare förankring och eventuell överlämning till andra områden eller andra projekt.

Projektledning

Malin projektleder utifrån de i ansökan planerade aktiviteter samt följer upp och rapporterar utfallet av dessa. Hon koordinerar arbetsinsatser i Projektorganisationen och styr det operativa arbetet på övergripande nivå.

-Som ledare vill jag uppmuntra till kreativitet och möta min grupps goda idéer och driv, med en strukturerad grund kan vi vara flexibla med gemensam handlingskraft!

 

Strategisk styrning av projektet grundar i en etablerad Styrgrupp.

Ledamöter

Berit Mattsson – Västra Götalands regionen
Lena Björqvist – Länsstyrelsen
Jill Axelsson Pabst – Turistrådet Västsverige
Marcus Nyström – Lokalproducerat i Väst

Malin Andersson

Projektledare

”Flexibilitet kräver Struktur”

Koordinator

Koordinatorns främsta uppgift är att göra restaurangen framgångsrik i sin egen förändringsprocess.

Koordinatorn hjälper och stöttar restaurangen att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling.
Det viktigaste för att en person ska utvecklas är att hon/han ökar sin kunskap och medvetenhet samt agerar på nya sätt.

Koordinatorn har ett jag- stärkande förhållningssätt till sin restaurang och coachningen utgår från att restaurangen både kan och vill ta ansvar för sina val och handlingar.

Koordinatorn har ett genuint intresse av att möta, och att se individer växa och utvecklas.

Koordinatorn är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential.

Koordinatorn ger konkreta råd inom koordinatorns kompetensområden. Om kompetensen inte finns hänvisar vidare till specialist internt i projektgruppen eller externt.

Charlotte Berg

Koordinator

Foto & social media

Kommunikation

Extern kommunikation och resultatdelning är en aktivitet i projektet för att uppnå både mål och delmål, men framförallt för att uppnå de förväntade effekterna. Att sprida information om projektet är avgörande för att de målsättningar projektet har ska lyckas.

Kommunikatörens arbete är i första hand att skapa en nyfikenhet och ett intresse bland intressenter att följa projektets utveckling. Metod för det arbetet är spridning inom nätverk och sociala medier.

Målgruppen för informationen är intressenter i såväl tjänstemansled som allmänheten.

Syftet med kommunikatörens arbete är att stimulera ett intresse för lokalproducerat på menyn och öka intresset för lokal matkultur på restaurang.

Målet är att öka antalet restaurangbesök både bland boende och besökare.

Erica Olsson

Admin &

Kommunikation