INDIVIDUELL RÅDGIVNING

 

 

 

Den individuella rådgivningen är avgörande för att restaurangerna ska uppnå sina mål och där igenom visa resultat i projektet. Kompetens och erfarenhet är det största stöd vi kan delge restaurangerna. En nära kontakt är också av största vikt. En hand att hålla i och en röst som påminner. En beteendeförändring tar tid och kräver engagemang, vi lyfter våra restauranger, producenter från nätverket och skapar ett flöde som tilltalar en bred målgrupp.

Varje utvecklingsprocess är unik, varje varumärke är unikt, varje plats är unik och varje person är unik. För att lyckas med en förändring så krävs utifrån vårt coachande perspektiv en stor tillit och framför allt trygghet. Här har vår Projektkoordinator och vår Kommunikatör en central roll.Konceptutveckling á la Lokal Meny handlar om att levandegöra idéer och investera i de delar som skapar helhet, trovärdighet och trygghet för både gäster och personal.

Om att skapa känsla, hitta sin egen innovation och förverkliga sitt helhetsintryck för att driva verksamheter utifrån dess fulla potential

Individuell rådgivning för ökad kunskap och förmåga för varje enskild restaurang att marknadsföra och visa sitt budskap med digitala verktyg. Med högre kompetens inom sociala medier kan varje deltagande restaurangföretag presenterar sina lokala menyer och marknadsföra den delregionala mattraditionen på sitt vis.

AFFÄRSUTVECKLING

 

 

 

Utifrån restaurangers enskilda behov och ambitioner utvecklar vi en affärsutvecklingsinsats som genererar en plan för aktuella åtgärder, detta i syfte att stärka ledningsfunktionen i deltagande företag. Projektet stöttar ett antal restauranger i utveckling av deras ledarskap, affärsmodell och expansion. Under projektets tid så ska alla deltagande företag påbörja ett utvecklingsarbete av respektive företag enligt den handlingsplan som upprättats under
projekttiden.

Målet är att fördelarna och potentialen för företagen framgår så tydligt att det finns en stor vilja bland dessa att arbeta vidare enligt handlingsplanen även efter projektet.

MARKNADSUTVECKLING

 

 

 

– Projektet ska öka mängden restaurangbesökare genom en ökad medvetenheten bland boende och besökare om den lokala matkulturen.

– Projektet ska öka möjligheten att äta lokalproducerat på restaurang.

– Projektet ska bidra till att skapa ett starkare varumärke kring den lokala matkulturen och därigenom också öka efterfrågan.

För att projektet ska vara lyckat på lång sikt krävs det också att intresset bland
allmänheten för att äta och umgås på restaurang fortsätter öka, även på mindre
orter. Det är också viktigt att intresset för att äta hållbart, närodlat och
lokalproducerat fortsätter att öka så att det blir en tydlig konkurrensfördel för
restauranger att profilera sig inom detta.

DISTRIBUTION

 

 

 

Under 2019 och 2020 samarbetade Lokal Meny med Chalmers Industritekniska för att hitta nycklarna till att lösa logistikfrågan. Hur kan man på ett hållbart sätt hitta lösningar för allt från beställning till distribution av produkt till kund. Försök och tester genomfördes. Utifrån dessa identifierade vi de tre största behoven hos producent och restaurang:

1. Gemensamma transportlösningar (samlastning med andra producenter)

2. Klimatsmartare transporter

3. Digitala marknadsplatser

Lokal Menys arbete med restauranger och projektgruppens erfarenhet från branschen ser att det finns ett behov för digitaliserade arbetssätt och strukturer. Digitala beställningsmetoder, transportplattformar kan vara en nyckel för att på sikt hitta effektivare distributionsvägar

Med resultatet av analyser och tester i ryggen delar vi med oss kunskap och tankar till aktörer inom området.