Lokal Meny – GRÖN & DIGITAL

Projektet ska bidra till att restaurangbranschen återhämtar sig
från pandemin på ett hållbart sätt genom digitalisering
som främjar utveckling och grön omställning som stimulerar
en högre andel lokalproducerade produkter.

Affärsutveckling

Inom delmålet ska projektet vidareutveckla affärsutvecklingsmetoden från Lokal Meny till en bestående digital plattform där struktur främjar flexibilitet inom hållbar utveckling för branschen och besöksnäringen.

Genom att anpassa en affärsutvecklingsinsats för restaurangföretag skapas förutsättningar för en stabil återhämtning från pandemin och vi stimulerar en hållbar tillväxt.

Vi ska göra det digitalt för att öka tillgängligheten och vi ska göra det med lokal mat i fokus.

Vår vision är effektivare insatser där fler restauranger kan bygga en långsiktigt stabil och hållbar grund. Tillsammans skapar vi förutsättningar för dem att nå sin fulla potential och bli ämnade för internationell exportmognad.

Metodens mål är att företagen ska upprätta en handlingsplan och att fördelarna och potentialen med ett strukturerat arbete ska ha framgått så tydligt och enkelt att det finns en stor vilja bland företagen att arbeta vidare med egen utveckling även i framtiden.

Vi kallar vår metod – en bättre Morot

Marknadsutveckling

Inom delmålet ska projektet stimulera ett stort utbud och en etablerad, utbred efterfrågan på lokala produkter på restaurangers meny.

För att stimulera både utbud och efterfrågan ska projektet lyfta fram konceptet kring lokal matkultur där restauranger med utgångspunkt i lokala råvaror och traditioner tar fram lokala rätter och marknadsför dessa på menyn.

Primärt mål i projektet är att identifiera viktiga byggstenar och aktörer och med hjälp av det skapa lyckade marknadskampanjer och events med syfte att möjliggöra en förändring mot en ökad efterfrågan på närproducerat. Projektets arbete vill göra lokalt attraktivt och tillgängligt för en vidare målgrupp genom att skapa förståelse för värdet av närproducerat och en vilja att stötta den lokala produktionen, både för sin egen skull och för framtiden.

Om kunden skall förstå mervärdet med lokala råvaror krävs det att det finns en berättelse och information kopplat till produkten. Kunden måste få veta att det är lokalt. Kommunikation är därför av stor vikt. Genom att lyfta medvetenheten och kunskapen kring arbetet med sociala medier och andra digitala verktyg kan restauranger skapa förutsättningar för god kommunikation. Ett delmål är att företagen skall ha satt upp en egen plan för detta.

Det kommer också läggas fokus på att utveckla den befintliga ”Västsvenska matapppen” i syfte att tydliggöra utbudet av aktörer kopplade till lokal mat i regionen genom en lättillgänglig kanal.

Affärsutvecklingsverktyget