Tillbaka

Företagsekonomi

För att förenkla din företagsekonomiska uträkning kommer här mallar för kalkylering av företagsekonomiska uträkningar som är viktiga för dig som entreprenör:

Moms

Räkna ut momsen utifrån ett visst pris. Du kan tex räkna ut priset utan moms, om du har ett pris inklusive moms eller tvärtom. Dessutom får du reda på hur stor momsen var.

https://www.kalkyleramera.se/foretagsekonomi/moms

Lön

Detta är en kalkyl som hjälper dig att räkna ut nettolön, bruttolön och total lönekostnad om du bara har en av dessa (tex önskad nettolön). Den estimerar därtill hur mycket omsättning du måste ha för att få detta samt marginal på dina varor, alternativt konsultarvode du behöver ta ut.

https://www.kalkyleramera.se/foretagsekonomi/nettolon-bruttolon-total-lonekostnad

Semesterlön är den ersättning den anställda får i samband med semesterledigheten. Förenklat ersätter semesterlönen den ordinarie lönen.

Det finns två sätt att beräkna semesterlönen på:

Det finns två sätt att beräkna semesterlönen:

Semesterlön enligt Sammalöneregeln

Räkna ut semesterlön enligt sammalöneregeln (vid månadslönsanaställning)

https://www.verksamt.se/driva/anstalla/ledighet/sammaloneregeln?p_p_id=56_INSTANCE_fZNpP4LWT0UT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1

Semesterlön enligt Procentsregeln

Räkna ut semesterlön enligt procentsregeln (vid timanställningar)

https://www.verksamt.se/driva/anstalla/ledighet/berakna-semesterlon/timanstallda-procentregeln?showDraft=true

Beräkna semesterlön kalkylmall:

https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/semesterlon-sa-gor-du

Inköp av varor privat kontra på företaget

Den här kalkylen kan du använda för att bättre förstå hur stor skillnad det är på att köpa en vara som ett företag jämfört med att först ta ut pengarna som lön och sedan köpa samma vara privat. Det är en förenklad kalkyl som är tänkt som en fingervisning.

https://www.kalkyleramera.se/ekonomi/varuinkop-foretaget-vs-privat

Företagsskatt

Med hjälp av Skatteverkets olika tjänster kan du räkna ut din skatt om du är enskild näringsidkare, om du har ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ideell förening.

https://app.skatteverket.se/rakna-skatt-client-skut-skatteutrakning/

Prissättning på vara/tjänst

Med denna kalkylator för prissättning kan du få en första uppfattning om vilket pris du behöver ta ut för din vara eller tjänst för att få täckning för dina kostnader. Du får hjälp att grovt beräkna ditt pris genom att uppskatta hur mycket du kommer att arbeta i företaget (antal timmar per år), vilken lön du skulle vilja ta ut, kostnader för att sälja dina varor eller tjänster samt övriga kostnader du kommer att ha i företaget. Tänk på att din prissättning beror på många yttre faktorer som du kanske inte råder över själv. Vi rekommenderar därför att du gör mer heltäckande marknadsundersökningar för att få mer information om vad du behöver tänka på i just i ditt fall. Lycka till med ditt företag!

https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/rakna-ut-ditt-pris

Vad kostar en anställd?

Du ska betala lön, semesterersättning och sociala avgifter för varje anställd. Denna lönekalkylator hjälper dig att beräkna hur mycket en anställd kostar totalt. Tänk på att kalkylatorn ger en ungefärlig uppgift. Som arbetsgivare bör du teckna försäkring för dina anställda. I det här exemplet har vi räknat med att du tecknar en frivillig försäkring för arbetare i Fora.

https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/rakna-ut-vad-en-anstalld-kostar

Förpackningsförordningen

Om ditt företag tillför en förpackning på den svenska marknaden, har du som producent enligt lag ett finansiellt ansvar för att förpackningen samlas in och återvinns. Huvudsyftet med producentansvaret är att minska nedskräpning, minska mängden avfall samt att se till att det avfall som ändå uppstår, återvinns och används till nya produkter.

Vem har producentansvar?

Ni har producentansvar om ditt företag gör något av följande:

  • Fyller eller på annat sätt använder en förpackning (för att skydda, presentera eller underlätta hanteringen och transporten av en vara)
  • För in en förpackad vara till Sverige
  • Tillverkar en förpackning i Sverige (serviceförpackningar)
  • För in en förpackning till Sverige (serviceförpackningar)
  • Från ett annat land än Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutlig användare i Sverige

Vad innebär ditt ansvar

Samla in och återvinn
Du ska se till att förpackningarna samlas in, transporteras bort, återvinns eller återanvänds på ett miljövänligt sätt. Detta gör du genom att vara ansluten till en producentansvarsorganisation (PRO) och betala förpackningsavgift. Anslutna PROer är:

https://npa.se/

https://tmr.se/foretag/

Rapportera till Naturvårdsverket
Varje år ska du rapportera till Naturvårdsverket om hur stor mängd förpackningar du satt på marknaden och hur de insamlade mängderna hanteras. Detta gör du själv eller via en producentansvarsorganisation.

https://www.naturvardsverket.se/

Betala avgift till Naturvårdsverket
Du behöver betala en årlig tillsynsavgift till Naturvårdsverket.

OBS! Är du inte ansluten till en PRO sedan 20231101 riskerar du sanktioner. Här kan du läsa om sanktioner kopplade till om en producent inte ansluter sig till en godkänd producentansvarsorganisation.

Sanktioner