Tillbaka

Söka stöd

Söka offentlig finansiering

De offentliga stöd som finns syftar till att stimulera marknaden där den inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ibland kan enskilda företag söka bidrag, men oftast handlar det om näringsfrämjande insatser via projekt eller stöd till företag som samverkar.

https://www.verksamt.se/utveckla/finansiering/att-soka-offentlig-finansiering

Jordbruksverket

Via Jordbruksverket finns det olika stöd att söka för dig som vill satsa på mat och måltid.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/branscherochforetagande/matochmaltid/stodochfinansiering.4.4d699a812c3c7b925d80002109.htmlänsstyrelsen

Jordbruksverket/Landsbygdsprogrammet

Det finns flera olika stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Det finns företags- och projektstöd. Du kan exempelvis få stöd för att göra investeringar i ditt företag eller för att göra investeringar som blir till nytta för fler. Det finns också fler stöd som startstöd, stöd till samarbeten, stöd till bredband och miljöinvesteringar.

I landsbygdsprogrammet ingår också stöd och ersättningar som räknas som jordbrukarstöd. Dessa vänder sig i första hand till lantbrukare. Det kan exempelvis vara miljö- och djurvälfärdsersättningar.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet.4.465e4964142dbfe44706886.html

Jordbruksverket/Leader

Här kan du läsa om de stöd du kan söka inom lokalt ledd utveckling. Det nya är att fyra EU-fonder samordnas i det lokala utvecklingsarbetet med hjälp av den så kallade leadermetoden. Syftet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodinomlokaltleddutvecklingleader.4.4dfd5d3a1526082877c2a853.html

Länsstyrelsen

Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag/lantbruk-och-djur/stod-till-jordbruksforetagare.html

Västra Götalandsregionen VGR

Västra Götalandsregionen fördelar stöd till projekt, företag och organisationer som bidrar till regional utveckling. Här hittar du information om hur man söker och rekvirerar stöd inom folkhälsa, forskning och utveckling, miljö, näringsliv samt rättighetsfrågor. Nivån på medfinansieringen varierar beroende på insatsens art och betydelse för regional utveckling. Samverkansprojekt med flera aktörer och intressenter är prioriterade.

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/soka-stod/

VGR/Konsultcheckar

Konsultchecken ska stärka och förnya företaget inom områden där man saknar eller har bristande kompetens. Insatsen ska vara avgränsad i tid och bidra till att utveckla företaget. Små eller medelstora företag (SME) som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor kan söka. Man kan söka för insatser som kan leda till ökad försäljning, marknadsplan, marknadsutvidgning, exportförsäljning, produktutveckling (varor och tjänster)  eller organisationsanpassning för tillväxt.

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/konsultcheck/

Naturvårdsverket/Klimatklivet

I Naturvårdsverkets uppdrag ingår att fördela statliga anslag till andra aktörer som arbetar exempelvis med skydd och skötsel av värdefull natur, sanering och efterbehandling av förorenade områden och ersättning för viltskador. Naturvårdsverket ger också stöd till friluftsorganisationer. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Tillväxtverket

Regionalt bidrag för företagsutveckling: kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och  landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna. Ansökan sker löpande. I Västra Götalandsregionen är det

Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål som ingår i sökområdet.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2019-01-07-regionalt-investeringsstod.html

Regionalt investeringsstöd: För dig som ska starta ett nytt företag eller behöver delfinansiera era investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader, maskiner, lönekostnader till följd av en investering, utbildning och konsulttjänster. I Västra Götalandsregionen är det Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål som ingår i sökområdet.  Delfinansiering med högst 50 procent. Ansökan sker löpande.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2019-01-07-regionalt-investeringsstod.html

Affärsutvecklingscheckar är  finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

https://tillvaxtverket.se/checkar

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. De arbetar utifrån missionen att öppna upp för innovation som gör skillnad. Visionen är att Sverige är en innovativ kraft i en hållbar värld: en ledande global aktör inom forskning och innovation, och ett attraktivt land för investeringar och entreprenörskap.

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/

Almi

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest AB ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. De erbjuder tjänster inom affärsutveckling, lån, riskkapital och övrig finansiering.

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/