Tillbaka

Affärsidé

Lokalproducerat i Väst är ett resurscentrum för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra
Götaland som arbetar med rådgivning, coachning och utveckling av småskaliga
livsmedelsföretag för att bidra till en hållbar utveckling av företagen.

Målgrupp
Våra kunder är småskaliga livsmedelsföretag, och deras ägare eller företrädare. Företagen är dels nystartade företag, dels mera mogna och expanderande entreprenörsföretag.
Få av dem har mer än 50 årsanställda. Avsikten är att utveckla livskraftiga verksamheter med potential, både att öka antalet anställda och att de ska förstärka sin ekonomiska bärkraft.
Vi erbjuder fyra typer av tjänster:
• Rådgivning och coachning
• Kompetensutveckling och kompetensinhämtning och kompetensspridning internt till LPIV personal samt till LPIV kunder
• Operativa tjänster
• Nätverk
Våra rådgivare har kompetens inom områden såsom marknad & försäljning, processutveckling, kommunikation, lagar & regler samt HR.

Våra tjänster
Anslutna företag
LPIV ska stödja företagen i sin resa så att de får förbättrade möjligheter att utvecklas till hållbara och livskraftiga företag. Med branschspecifik kunskap ska LPIV främja nyföretagande och vårda befintliga
företag som komplement till andra generella företagsfrämjande verksamheter, exempelvis ALMI och Connect Väst.

Digitalisering och effektivisering
LPIV ska stötta företagen i att stärka sin konkurrenskraft där viktiga verktyg är effektivisering och digitalisering.

Hållbarhetsfrågor
Vi ska stötta företagen att systematiskt arbeta med hållbarhetsfrågor –
ekologiska/miljömässiga, ekonomiska och sociala.
LPIV har undertecknat Klimat 2030 med följande åtaganden;
”Vår rådgivning kommer att fokusera kring klimatsmarta förpackningar när producenter vill
ha rådgivning kring förpackningsfrågan. Vi kommer aktivt fokusera rådgivning mot
spillminimering både när det gäller råmaterial samt resurser så som värme, el och vatten
etc.”