Affärsboosten – samarbete för mer regional mat

Det tvååriga samverkansprojektets “Efterfrågedriven samverkan för kortare livsmedelskedjor och stärkt konkurrenskraft” eller som det numera heter Affärsboostens beskrivning av det pågående arbetet lyder :

Den växande efterfrågan på regionala livsmedel ger goda möjligheter till nya affärer för dig som producerar mat lokalt, från råvara till förädlad livsmedelsprodukt. Vi har samlat viktig kompetens för dig som är beredd att ta steget framåt, uppåt med sikte att möta kunders behov och samtidigt öka din egen konkurrenskraft och lönsamhet – vi kallar det för AFFÄRSBOOSTEN.

Lokalproducerat i Väst erbjuder tillsammans med Agroväst och Länsstyrelsen Västra Götaland verksamhetsstöd inom processteknik, marknadsföring och affärsutveckling genom gruppaktiviteter, enskild rådgivning och riktade insatser.

Är du reda att boosta din affär?

Håll utkik efter intressanta kompetensutvecklande aktiviteter riktat till dig som småskalig livsmedelsproducent på www.gronamoten.se!

PROJEKTBAKGRUND

En ökad konsumtion av mat som producerats i regionen och kortare livsmedelskedjor är angelägna frågor för att åstadkomma en mer hållbar livsmedelsförsörjning och en levande landsbygd i Västra Götaland. Den växande efterfrågan på lokal mat med känt ursprung och hög kvalitet skapar nya affärsmöjligheter för jordbruksföretagen. En ökad förädlingsgrad och insatser för att minska antalet mellanhänder bidrar till en stärkt lönsamhet och skapar flera arbetstillfällen hos primärproducenter och mindre livsmedelsföretag i länet.

PROJEKTINNEHÅLL OCH MÅLSÄTTNING

Det övergripande målet är att korta livsmedelskedjan, stärka de mindre livsmedelsproducenternas förutsättningar att nå ut på den regionala marknaden och främja samverkan för marknadsföring, försäljning och distribution. Vi utvecklar och förstärker effektiva arbetsformer och metoder för att livsmedelsförädlande jordbruks- och trädgårdsföretag når ut och etablerar sig på den regionala marknaden, samt etablerar samarbeten som kortar livsmedelskedjorna.

Projektet utvecklar och förstärker även samverkan mellan Lokalproducerat i Väst, Länsstyrelsen Västra Götaland och Agroväst, vilket ökar dessa aktörers förmåga och genomförandekapacitet att ge ett relevant och effektivt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag att nå ut på den regionala marknaden genom effektiva samverkansformer gällande marknadsföring, försäljning och distribution.

PROJEKTPARTNERS

Agroväst Livsmedel AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stärka de gröna näringarna i Västra Götaland. Agroväst har lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt för att stärka de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart. Agroväst har sitt säte på SLU Campus i Skara. Agroväst är projektägare och ansvarar för övergripande projektledning och kommunikation. Agroväst ansvarar även för genomförandet av två av projektets sex aktiviteter

Lokalproducerat i Väst är ett resurscentra för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland som jobbar med rådgivning, coachning och utveckling av småskaliga livsmedelsföretag för att skapa tillväxt och sysselsättning i regionen. Lokalproducerat i Väst ansvarar för genomförandet av fyra av projektets sex aktiviteter.

Länsstyrelsen i Västra Götalands landsbygdsavdelning arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Bland annat så handlägger och beslutar de om stöd och miljöersättningar, sprider kunskap i olika utbildningsaktiviteter samt genomför tillsyn och kontroller vad gäller livsmedelssäkerhet. Länsstyrelsen medverkar i två av projektets sex aktiviteter.

AKTIVITETER I PROJEKTET