Lokal Meny

Varför Lokal Meny?

Besöksnäringen och restaurangsektorn i stort har visat på stark tillväxt under senare år. De små och mellanstora restaurangföretagen har stor potential att utvecklas. Då krävs det strategisk affärsutveckling. Det behövs tydliga mål och visioner på längre sikt hos företagen är det svårt att bedriva strukturerat utvecklingsarbete. Även om det finns en potential att växa och expandera så krävs det insatser för lösningar på lång sikt. Kortsiktiga lösningar är annars det som oftast genomförs för snabba resultat. Detta skapar en instabilitet och en sårbarhet för många företag och hämmar möjligheterna till expansion. Här kommer Lokal Meny in. Vi stöttar restaurangerna att utvecklas på både kort och lång sikt och planerar att hålla på till och med december 2021.

Det övergripande syftet med projektet är att göra ett område mer kulinariskt attraktivt på ett hållbart sätt genom att utveckla restaurangföretag och stimulera ett ökat utbud av närproducerade livsmedel på menyerna. Projektet ska skapa en samling av relevanta affärsutvecklingsmetoder för små och mellanstora restauranger, nya strukturer för kontakter mellan restauranger och lokalproducenter samt ett ökat intresse bland allmänheten för restaurangbesök kopplat till den lokala matkulturen. Projektet ska även lyfta företagen till exportmognad för att kunna ingå i Smaka på Västsverige efter projektets slut.

Projektet stärker konkurrenskraften hos restaurangföretagen med underleverantörer. De ingående områdenas attraktivitet för boende och besökare kommer att öka. Metoder som utvecklas i projektet kan spridas till andra geografiska områden och nätverket Smaka på Västsverige kommer att stärkas.

Det övergripande målet för projektet är att öka konsumtionen av lokalproducerade livsmedel. En ökad konsumtion av lokalproducerat är en viktig del av att skapa efterfrågan på en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Smaka på Västsverige

För de större restaurangföretagen är det vanligare med långsiktigt utvecklingsarbete som leder till expansion och/eller affärsmässig stabilitet. De har de resurser som krävs. Turistrådet Västsverige arbetar aktivt med att stötta de restaurangföretag som inriktar sig mot en internationell marknad och driver nätverket Smaka på Västsverige med denna målgrupp.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är restaurangföretag, där det finns en önskan och potential att utveckla verksamheten till nästa nivå. Fokus är restauranger som ligger på landsbygden eller mindre tätorter i pilotområden för att utvärdera metod och effekter. Det finns i Västsverige många områden som har stark livsmedelsproduktion och bra restaurangutbud men projektet kommer att begränsa sig till Bohuslän och Västra Skaraborg. Projektet ska ta fram en metod som ska kunna tillämpas även i andra områden i efter avslutat projekt. Projektet vänder sig till restaurangföretag som ligger utanför de största tätorterna, följande kommuner:

Skaraborg och Bohuslän: Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Kungälv, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla, Vara, Öckerö

En sekundär målgrupp är andra geografiska områden som vill stärka restaurangnäringen och profilera sin kulinariska profil med hjälp av resultaten från projektet. Projektet kommer att ta fram lämpliga metoder för att utveckla restauranger och stimulera en starkare koppling till den lokala/regionala matkulturen. Projektet kommer att utvärdera och tillgängliggöra resultatet så att efter avslutat projekt ska metoden kunna användas i fler områden som vill uppnå samma effekter.

En annan sekundär målgrupp för projektet är producenter/distributörer av lokalproducerade livsmedel. Projektet genomför ett antal aktiviteter för att höja restaurangernas intresse för lokalproducerade produkter. Ökar efterfrågan så påverkas framförallt distributörerna och de har en möjlighet att höja sin omsättning om de kan svara upp mot de behov som restaurangerna har. Representanter för distributörerna sitter med i projektets referensgrupp.

Affärs- och ledarskapsutveckling

Inom hela restaurangbranschen finns det också ett problem med kompetensförsörjning. Det är svårt att rekrytera kunnig personal, personalomsättningen är stor, Många unga lämnar branschen helt efter bara ett par år då de inte ser möjligheter till karriär och utveckling inom branschen. Problemen med kompetensförsörjningen medverkar till att företag känner en osäkerhet inför expansion. Projektet kommer att arbeta med affärsutveckling och ledarskapsutveckling för att skapa stabilare och mer attraktiva arbetsgivare. Eftersom stora delar av affärsutvecklingen av företagen är individuellt anpassade kommer de deltagande företagen att kunna ha stort inflytande över sina aktiviteter i projektet.

Kommunikation

Projektet arbetar med att öka antalet restaurangbesök året runt för att skapa en stabilare grund för företagen. Det är en förutsättning för hållbar expansion i restaurangbranschen. Om även områden utanför de största tätorterna ska få ett rikt utbud på restauranger att träffas och umgås på finns det ett behov av att påverka uteätartraditionen, att locka inresande besökare räcker inte för att driva en verksamhet året runt utan det krävs även lokala gäster som en grund för verksamheten. Att profilera och marknadsföra den lokala matkulturen är ett sätt att öka intresset både bland inresande besökare och boende. Ett större antal kvalitativa restauranger ökar dessutom attraktiviteten för området både för besökande turister och för boende. Projektet ska därför arbeta med marknadsutveckling där den lokala matkulturen baserat på lokalt producerade råvaror.

Projektet kommer att ta fram lämpliga metoder för att utveckla restauranger och stimulera en starkare koppling till den lokala/regionala matkulturen. Projektet kommer att utvärdera och tillgängliggöra resultatet så att efter avslutat projekt ska metoden kunna användas i fler områden som vill uppnå samma effekter. Den externa kommunikationen i projektet ska till stor del vara inriktad mot att informera andra områden om möjligheterna att använda projektets metod.

Logistik

Som ett led i att öka kvalitén och attrahera fler gäster har flera restauranger uttryckt ett intresse av att öka utbudet av lokalproducerade produkter på menyn. Samtidigt har de pekat på att det krävs enkel tillgång och tydliga snabba kanaler för lokalproducerade produkter för att det ska vara ett intressant alternativ. Projektet ska därför arbeta med att skapa och tydliggöra kanaler för restauranger som vill köpa lokalproducerat

Kontaktuppgifter

Malin Andersson

Projektledare

malin@lpiv.se

072-402 56 06

Länkar

Smaka på Västsverige
https://www.vastsverige.com/mat-och-dryck/smaka-pa-vastsverige/
Turistrådet i Västsverige
https://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/
Tillväxtverket
https://tillvaxtverket.se
Västra Götalandsregionen
https://www.vgregion.se/
Länsstyrelsen
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland